آدرس های واحدهای ثبتی استان خوزستان  

 


 آدرس های واحدهای ثبتی استان خوزستان

 کدپستی

نشانی  

واحد ثبتی

 ردیف

 6133713146

امانیه-خیابان مدرس-جنب دادگستری

 اهواز یک

 1

 6316833394

اتوبان نواب صفوی-رو به روی منبع آب-جنب شرکت توزیع نیروی برق ناحیه یک اهواز

 اهواز دو

 2

 

 گلستان-کوی پردیس-خیابان گلشن

 اهواز سه

 3

 6418634917

چهل متری سایت اداری-جنب اداره کار و امور اجتماعی

 خرمشهر

 4

 6361994565

 بلوار یعقوب بهبهانی- رو به روی سیلو

 بهبهان

 5

 6451996831

 کوی شهید فهمیده-کمیته سوخت

 شوشتر

 6

 6191877848

 هشت بنگله-جنب اداره بهزیستی

 مسجدسلیمان

 7

 7879563919

 جاده کمربندی-پیون-جنب فرمانداری و دادگستری

 ایذه

 8

 6381711175

 خیابان طالقانی غربی-جنب سازمان آب رامهرمز

 رامهرمز

 9

 6351847659

 خیابان طالقانی-جنب مخابرات

 ماهشهر

 10

 6441977979

 میدان بسیج-خیبان آزادی-جنب دادگستری

 دشت آزادگان

 11

 6481811111

 بلوار قدس-جنب اداره اسلحه و مهمات

 اندیمشک

 12

 6431841386

 خیابان کمربندی-ابتدای جاده روستایی-حومه سید علوان

 شادگان

 13

 6471664836

 زمین شهری جنوبی-جنب سالن یادگارامام

شوش 

 14

 6395114488

 رستم آباد-جاده آل خورشید

باغملک 

 15

 6373176193

 بلوار شهدا-جنب اداره زمین شهری

 امیدیه

 16

 6455133418

 بلوار شهید عطایی نژاد-بعد از ورزشگاه تختی-سمت راست ساختمان کاویانی

 گتوند

 17

 6496138317

جنب فرمانداری

هفتکل

18