دوشنبه, 07 اسفند,1396
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
     

روش تهیه پاسخ استعلام  

 

 

با توجه به اينکه مقرر گرديده دفاتر اسناد رسمی هنگام انجام هرگونه معامله اعم از شرطی و رهنی و قطعی و امثالهم نسبت به املاکی که دارای سند مالکيت می باشند مراتب را از اداره ثبت محل وقوع ملک استعلام نمايند بنابراين پس از وصول استعلام از دفترخانه بشرح زير عمل می شود :
توضيح : استعلام ورقه بهادار متحدالشکلی است که به وسيله دولت چاپ و منتشر می شود و سفيد آن از طرف ادارات ثبت در قبال اخذ بهاء به دفاتر اسناد رسمی تحويل می گردد .

  • پس از وصول استعلام رئيس اداره دستور ثبت آن را در دفتر انديکاتور می دهد و برای اقدام به دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات ارجاع می نمايد .
  • متصدی دفتر انديکاتور استعلام را در دفتر ثبت و جهت ضميمه نمودن پرونده به بايگانی ارسال می دارد . در بايگانی پرونده از رديف مربوطه خارج و همراه با استعلام به دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات فرستاده می شود .
  • متصدی دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات با ملاحظه ثبت و صفحه دفتر املاکی که ملک در آن به ثبت رسيده و نيز بررسی پرونده ثبتی پاسخ لازم را که معمولا بصورت فرم می باشد تهيه و آن را از نظر عدم بازداشت و بند (ز) و ساير اموری که مقرر است گواهی می نمايد .
  • پاسخ استعلام تهيه شده توسط مسئول مربوطه امضاء و سپس با همان شماره ای که استعلام هنگام ثبت در دفتر انديکاتور بر آن اختصاص يافته از دفتر صادر و به دفترخانه مربوطه ارسال می گردد و پرونده جهت ضبط در رديف مربوطه به بايگانی برگشت می شود .

تذکرات :

  1. اعتبار پاسخ استعلاميه هائی که محل وقوع دفترخانه و اداره ثبت در يک شهر است يک ماه و دواير و شعب تابعه همان حوزه چهل و پنج روز است . ( بند 28 مجموعه بخشنامه های ثبتی ) .
  2. برای هر ملک يا يک صفحه دفتر املاک يک استعلاميه تنظيم می شود و قيد چند شماره ملک روی يک استعلام جايز نيست . ( بند 31 مجموعه بخشنامه های ثبتی ) .