دوشنبه, 07 اسفند,1396
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
     

روش ابطال شند مالکیت المثنی  

 

در مباحث گذشته روش صدور سند مالکيت المثنی بطور مشروح توضيح داده شد . حال چنانچه بعد از صدور و تسليم سند المثنی سند مالکيت اوليه پيدا شود و مراتب به اداره ثبت محل وقوع ملک اعلام گردد بشرح زير عمل می شود :

  • رئيس ثبت پس از دريافت اعلام کتبی مبنی بر پيدا شدن سند مالکيت اوليه که به ضميمه سند بايد باشد دستور ثبت آن را در دفتر انديکاتور می دهد و برای اقدام لازم به دفتر املاک ارجاع می نمايد . متصدی دفتر انديکاتور آن را ثبت و جهت ضميمه نمودن پرونده به بايگانی ارسال می دارد . در بايگانی پرونده از رديف مربوطه خارج و همراه با تقاضا جهت اقدام به دفتر املاک فرستاده می شود . مسئول دفتر املاک پرونده را از نظر اينکه با سند المثنی معامله ای انجام شده يا خير بررسی و مراتب را به مسئول اداره گزارش می نمايد . رئيس ثبت گزارش مسئول دفتر املاک را بررسی و با ملاحظه محتويات پرونده چنانچه با سند المثنی معامله ای انجام شده باشد دستور ابطال سند مالکيت اوليه را صادر می نمايد سپس متصدی دفتر املاک حسب دستور مسئول اداره مراتب ابطال سند اوليه را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک و پيش نويس سند مذکور قيد و سند را باطل و ضميمه پرونده می نمايد .
    بديهی است چنانچه با سند مالکيت المثنی معامله ای انجام نشده باشد سند المثنی باطل و مراتب ابطال آن در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک و پيش نويس مربوطه قيد می گردد.
  • سپس مراتب پيدا شدن سند مالکيت اوليه و ابطال سند المثنی طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی تابعه اعلام می گردد .
  • بخشنامه را مسئول اداره امضاء و پس از درج شماره بر آن وسيله متصدی دفتر انديکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می نمايند . سپس پرونده در رديف مربوطه در بايگانی ضبط می شود .