دوشنبه, 07 اسفند,1396
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
     

روش ابطال مالکیت اسناد قبلی  

 

اسناد مالکيت صادره از طرف ادارات ثبت هميشه معتبر هستند و فقط با حکم قطعی مراجع قضائی صالحه يا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تاييد شورای نگهبان هم رسيده باشد و يا در صورت انتقال ملک وسيله اجراء به ديگری قابل ابطال می باشند که بعد از وصول نامه درخواست ابطال سند از مراجع صلاحيت دار به همراه مدارک قطعی قابل قبول مانند رای کميسيون ماده 12 مبنی بر موات بودن ملک در مورد املاک مشمول قانون زمين شهری و امثالهم يا ارائه حکم قطعی از مرجع قضائی صالحه وسيله ذينفع يا سند انتقال اجرائی وسيله متعامل رئيس ثبت دستور ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور را می دهد و موضوع را برای بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع می نمايد . متصدی دفتر پس از ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور آن را همراه با ضمائم اش به بايگانی ارسال می دارد تا پرونده ثبتی را ضميمه نمايند . در بايگانی پرونده مربوطه از رديف خود استخراج و همراه با سوابق به دفتر املاک ارسال می شود . متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و ملاحظه مدارک ابرازی و تطبيق مشخصات مندرج در آن با محتويات پرونده ثبتی و پس از حصول اطمينان از عدم اشکال مراتب ابطال سند مالکيت اوليه را در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوط و پيش نويس سند مالکيت اوليه با قيد شماره نامه يا حکم يا سند انتقال اجرائی توضيح می دهد سپس پيش نويس سند مالکيت جديد را تهيه می نمايد .

در اين پيش نويس علاوه بر قيد مشخصات کامل مالک جديد و حدود و مشخصات ملک بايستی جريان پرونده ثبتی و نحوه ابطال سند مالکيت اوليه و شماره و تاريخ مستند ابطال بطور مشروح نوشته شود و بعد از گواهی دفتر بازداشتی مراتب قيد شده در دفتر املاک و پيش نويس سند مالکيت اوليه و نيز پيش نويس سند مالکيت جديد را که با همان ثبت صفحه اوليه تنظيم شده به امضاء مسئول مربوطه برساند . سپس درصورتيکه سند مالکيت اوليه به طريقی ارائه شد آن را هم باطل و ضميمه پرونده ثبتی نمايد ولی در هر صورت بعد از انجام تشريفات فوق بخشنامه ای را خطاب به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ابطال سند مالکيت اوليه تهيه می نمايد در اين بخشنامه نيز مشخصات کامل ملک و مالک و شماره و تاريخ مستند ابطال سند مالکيت اوليه و نام و مشخصات مالک جديد با تصريح بر ابطال سند مالکيت اوليه قيد می شود و بخشنامه را مسئول مربوطه امضاء و پس از درج شماره بر آن وسيله دفتر انديکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می دارد . آنگاه پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهاء دفترچه سند مالکيت فرستاده می شود و پس از پرداخت بهاء دفترچه سند مالکيت وسيله ذينفع پرونده برای تحرير سند به دفتر املاک برگشت می شود. متصدی دفتر املاک سند مالکيت را تحرير و پيش نويس و سند را به امضاء مسئول مربوط می رساند و پرونده را برای تحويل سند به ذينفع به بايگانی ارسال می دارد . در بايگانی ابتدا سند نخ کشی و پلمپ می شود و بعد در دفتر تسليم سند ثبت می گردد آنگاه پس از احراز هويت از متقاضی به نحوی که قبلا توضيح داده شد در قبال اخذ رسيد از او در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالکيت به او تسليم می گردد و پرونده در رديف خود در بايگانی ضبط می شود . بديهی است چنانچه صدور سند مالکيت جديد مستند به سند انتقال اجرائی باشد علاوه بر تقاضای ذينفع ارائه صورتجلسه تحويل ملک که وسيله مامور اجراء تنظيم می شود يا اقرار به تحويل ملک از ناحيه متعامل همراه با سند انتقال اجرائی ضروری است .