دوشنبه, 07 اسفند,1396
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
     

Enter Title  

 

دفترچه متمم اسناد مالکيت يا بعبارت ديگر سند متمم دفترچه ای است بهادار که بعد از پر شدن ستون های نقل و انتقالات سند مالکيت که در صفحات آخر اسناد مالکيت پيش بينی شده حسب تقاضای مالک با رعايت تشريفات زير بدان ضميمه می گردد . ( بند 310 مجموعه بخشنامه های ثبتی ) بدين معنی اگر ستون نقل و انتقالات سند مالکيت ملکی بر اثر انجام معاملات متعدد اعم از شرطی و رهنی و قطعی پر شود مالک می تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک و تسليم تقاضا درخواست سند متمم را بنمايد که در اين صورت متقاضی می بايستی تقاضای خود را همراه با اصل سند مالکيت که ستون نقل و انتقالات آن پر شده به ثبت محل تسليم دارد .

رئيس ثبت بعد از بررسی و ملاحظه سند مالکيت در صورتي که ستون نقل و انتقالات آن پر شده باشد دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديکاتور می دهد و تقاضا را برای اقدام به دفتر املاک ارجاع می نمايد . متصدی دفتر پس از ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور آن را برای ضميمه نمودن پرونده به بايگانی ارسال می دارد .

در بايگانی پرونده مربوطه از رديف خود استخراج و همراه با تقاضای متقاضی جهت پرداخت بهاء دفترچه متمم به حسابداری ارسال می گردد .

در حسابداری فيش مربوط تنظيم و جهت پرداخت بهاء دفترچه به متقاضی تسليم می گردد و او بهاء دفترچه را در بانک ملی توديع و نسخ لازم از فيش را به حسابداری ارائه می دهد تا ضميمه پرونده نمايند . بعد از ضميمه نمودن فيش پرداخت بهاء دفترچه به سابقه ، يک جلد سند متمم بدان اختصاص و پرونده به دفتر املاک ارسال می گردد .

متصدی دفتر املاک شماره مسلسل سند متمم را در ستون مربوط دفتر املاک و سند اوليه و پيش نويس سند مالکيت قيد و مراتب را به امضاء مسئول مربوط می رساند . سپس پرونده جهت تسليم سند به متقاضی به بايگانی ارسال می گردد . در آنجا سند متمم ضميمه سند اوليه گشته و بعد از نخ کشی و پلمپ در دفتر تسليم اسناد ثبت و سپس در قبال اخذ رسيد در دفتر مذکور و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالکيت به متقاضی تسليم و پرونده در رديف مربوط ضبط می شود .