دوشنبه, 07 اسفند,1396
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
     

Enter Title  

 

بديهی است املاکی که حسب دستور مراجع صالحه بازداشت می شوند اعم از اينکه دارای سند مالکيت باشند يا نباشند حسب درخواست همان مراجع از آنان رفع بازداشت می گردد . بدين ترتيب که پس از وصول دستور رفع بازداشت که معمولا بايستی در جوف پاکت دربسته بوده و دارای مشخصات زير باشد :

  • الف - ممهور به مهر مرجع تقاضاکننده باشد .
  • ب - اشاره به نامه قبلی که بموجب آن تقاضای بازداشت گرديده شده باشد .
  • ج - مشخصات کامل ملک اعم از شماره و محل وقوع آن و درصورتيکه ملک دارای سند مالکيت باشد شماره ثبت و صفحه آن قيد شده باشد .

آنگاه نامه حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر انديکاتور می گردد و برای ضميمه نمودن پرونده مربوطه به بايگانی ارسال در آنجا پرونده امر استخراج و همراه با نامه جهت اقدام به دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات ارسال می شود .

در شعبه مذکور متصدی مربوطه پس از بررسی و تطبيق مشخصات مندرج در نامه با سوابق پرونده و حصول اطمينان از صحت موضوع مبادرت به تهيه نامه رفع بازداشت می نمايد . در اين نامه که می بايستی عنوان مرجع تقاضاکننده نوشته شود علاوه بر اشاره به شماره تقاضای رفع بازداشت به شماره نامه قبلی ثبت محل که بموجب آن ملک بازداشت شده نيز اشاره می گردد و مشخصات کامل ملک و مالک در آن قيد می شود .

سپس اظهارنامه ملک به مهر رفع بازداشت ممهور و شماره تقاضای رفع بازداشت در مقابل مهر قيد آنگاه مراتب رفع بازداشت در دفتر بازداشتی در مقابل همان رديفی که ملک قبلا بازداشت شده ثبت می گردد و درصورتيکه ملک دارای سند مالکيت باشد مراتب رفع بازداشت در ستون ملاحظات ثبت و صفحه مربوطه و پيش نويس سند مالکيت درج و چنانچه سند مالکيت نيز ارائه گردد اگر مراتب بازداشتی در آن مرقوم شده باشد رفع بازداشت نيز در آن قيد و تمامی موارد فوق به امضاء مسئول مربوطه می رسد .

آنگاه نامه را مسئول مربوطه امضاء و متصدی دفتر انديکاتور آن را در مقابل همان شماره ای که تقاضای رفع بازداشت را در دفتر ثبت نموده خارج و به مرجع تقاضاکننده ارسال می نمايد سند مالکيت نيز بر فرض ارائه به مالک آن تسليم می گردد. و در خاتمه پيش نويس نامه همراه با پرونده جهت ضبط در رديف مربوطه به بايگانی ارسال می شود.