دوشنبه, 07 اسفند,1396
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
     

Enter Title  

 

سرقفلی يا منافع ملک عبارت از حقوقی هستند که ممکن است متعلق به مالک ملک باشد يا ديگری و اين قبيل منافع که مالک آنها را بموجب سند رسمی به ديگری واگذار می نمايد معمولا به املاکی تعلق دارند که حالت تجاری را دارامی باشند .

اين قبيل حقوق نيز حسب درخواست مراجع صلاحيت دار به شرحی که در گذشته از آنها نام برده شد قابل بازداشت می باشند. بدين ترتيب که پس از وصول تقاضای بازداشت نامه حسب دستور مسئول اداره در دفتر انديکاتور ثبت می شود سپس به بايگانی ارسال می گردد تا پرونده مربوطه را ضميمه نمايند در بايگانی پرونده از رديف مربوطه استخراج و به ضميمه نامه جهت اقدام به دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات ارسال می گردد. دراين شعبه متصدی مربوطه پرونده را بررسی و چنانچه ملک و منافع آن در بازداشت مرجع ديگری نباشد و در رهن و وثيقه بانک يا شخص يا دستگاهی قرار نگرفته و متعلق به فرد موردنظر باشد اقدام به تهيه نامه بازداشتی می نمايد .

در نامه مذکور که عنوان مرجع تقاضاکننده تهيه می شود مشخصات کامل ملک اعم از شماره ملک و محل وقوع آن و درصورتيکه دارای سند مالکيت باشد شماره ثبت و صفحه آن و نيز نام مالک و مشخصات کسيکه سرقفلی يا منافع به او تعلق دارد بايستی قيد شود و سرقفلی يا منافع در قبال موضوع يا مبلغی که مرجع درخواست کننده اعلام داشته بازداشت و سپس مراتب در دفتر بازداشتی که شرح و چگونگی آن قبلا گفته شد قيد و شماره رديف دفتر مذکور در نامه مرقوم و نيز چنانچه نسبت به ملک سند مالکيت صادر شده باشد مراتب بازداشت در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک مربوطه قيد و سپس بخشنامه ای که در آن موضوع بازداشت منافع يا سرقفلی بطور مشروح نوشته می شود عنوان دفاتر اسناد رسمی تهيه می گردد. آنگاه نامه و بخشنامه پس از امضاء مسئول اداره از دفتر انديکاتور شماره خورده و خارج و نامه به مرجع تقاضاکننده و بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گردد. و پيش نويس نامه و بخشنامه همراه با پرونده جهت ضبط در رديف مربوطه به بايگانی ارسال می شود .