دوشنبه, 07 اسفند,1396
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
     

Enter Title  

 

خلاصه معامله املاک جاری که در دفاتر اسناد رسمی مورد معامله قرار می گيرند و نيز فسخ نامه های مربوط به اسناد رهنی و وثيقه املاک مذکور بايستی به اداره ثبت محل وقوع ملک ارسال گردد . روش این کار به صورت زیر است :

  • دفترخانه تنظيم کننده سند خلاصه معامله و يا فسخ نامه را با لاشه سند به دفتر اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ می دارد .
  • سپس مسئول اداره دستور ثبت آنها را در دفتر انديکاتور صادر و جهت پيوست شدن به پرونده های مربوطه به بايگانی ارجاع می نمايد .
  • خلاصه معاملات و فسخ نامه ها پس از ثبت در دفتر انديکاتور به بايگانی ارسال می گردند .
  • متصدی بايگانی فسخ نامه ها را همراه با لاشه سند در پرونده های مربوطه ضبط ولی خلاصه معاملات را همراه با پرونده ثبتی آن جهت بررسی به حسابداری می فرستد .
  • متصدی حسابداری با توجه به پاسخ استعلام مربوطه موجود در پرونده خلاصه معامله را از نظر وصول و ارسال بقايای ثبتی متعلقه کنترل و درصورتي که اشکالی ملاحظه ننمايد مراتب را تاييد و پرونده را به بايگانی اعاده می دهد .