دوشنبه, 07 اسفند,1396
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
     

Enter Title  

 

املاک ثبت شده ای که در دفاتر اسناد رسمی مورد معامله قرار می گيرند يا اسنادی که مربوط به املاک مذکور بوده مورد رهن يا وثيقه قرار داشته با انقضاء مهلت و پرداخت بدهی فسخ می شوند خلاصه معامله آنها و يا فسخ نامه های تنظيمی مربوط به آنها بايستی وفق مقررات در دفاتر املاک ثبت شوند .

بدين ترتيب که دفترخانه خلاصه معامله و فسخ نامه را به ضميمه لاشه سند به شعبه دفتر املاک ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد دريافت می دارد .

خلاصه معامله و فسخ نامه های واصله به وسيله متصدی مربوطه به ترتيب تاريخ در دفتر ثبت خلاصه معاملات ثبت آنگاه در قبال اخذ رسيد بين متصديان دفتر املاک توزيع و متصديان مذکور آنها را پس از بررسی در صفحات مربوطه در دفتر املاک ثبت می نمايند .

سپس ذيل ثبت ها به وسيله مسئول مربوطه امضاء و خلاصه معاملات ثبت شده جهت ضبط در پرونده های مربوطه در قبال اخذ رسيد به بايگانی تحويل می شود .