دوشنبه, 07 اسفند,1396
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
     

Enter Title  

 

در مواردی که دو يا چند پلاک بر اثر ساختمان يا ديوارکشی بصورت واحد درآمده يا قطعاتی که وصل به هم باشند و يا مالک يا مالکان املاک مزبور سهام مشاعی برابر دفتر املاک داشته باشند با تسليم اسناد مالکيت خويش می توانند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای تجميع املاک خود را بنمايند که نحوه انجام آن به شرح زير است :

 • متقاضی بايستی تقاضای خود را همراه با اسناد مالکيت مربوط به ثبت محل تسليم دارد تقاضای متقاضی حسب دستور مسئول اداره پس از ثبت در دفتر انديکاتور برای ضميمه شدن به پرونده و اقدام لازم به ترتيب به بايگانی و يکی از نمايندگان ثبت ارجاع می شود .
 • تقاضای متقاضی پس از ثبت در دفتر انديکاتور جهت ضميمه شدن به پرونده به بايگانی ارسال و در آنجا پرونده مربوطه از رديف خود خارج و همراه با تقاضا جهت اقدام لازم نزد نماينده مربوطه ارسال می گردد .
 • نماينده ثبت پرونده ثبتی و اسناد مالکيت ابرازی متقاضی را از هر جهت به خصوص وثيقه و بازداشت بررسی و چنانچه اشکالی برای تجميع موجود نباشد نظر خود را طی گزارشی به مسئول اداره تسليم می دارد . مسئول اداره پرونده را بررسی ضمن اتخاذ تصميم روز معاينه محل را تعيين و به متقاضی اعلام کرده سپس پرونده را جهت ضبط تا روز مقرر به بايگانی ارسال می دارد ، در روز مراجعه متقاضی بايگانی پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او نماينده و نقشه برداری را جهت عزيمت به محل و انجام تجميع تعيين می نمايد .
 • بديهی است چنانچه املاک مورد تجميع خارج از شعاع 30 کيلومتر باشد متقاضی موظف است فوق العاده نماينده و نقشه بردار را به شرحی که در مباحث قبل گفته شد به حساب سپرده ثبت نزد بانک ملی مربوط واريز نمايد .
 • سپس نماينده و نقشه بردار در معيت متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت نموده و پس از استقرار در محل نماينده حدود املاک موردنظر را با اسناد مالکيت و مجاورين تطبيق و نقشه بردار حدود املاک مورد تجميع را برداشت کرده سپس نماينده صورتجلسه تجميع را با توجه به نقشه ترسيمی نقشه بردار تنظيم و پس از امضاء خود و نقشه بردار به امضاء مالک يا مالکين مربوطه رسانيده و پيش نويس سند مالکيت جديد را تهيه و مراتب را طی گزارشی به مسئول اداره ارائه و وقت مراجعه بعدی را به متقاضی اعلام می دارد .
  تذکر 1 : در صورتجلسه تجميعی نماينده بايستی ابتدا حدود املاک مورد تجميع را به ترتيب نوشته سپس حدود جديد و مساحت جديد ملک را در آن قيد نمايد .
 • مسئول اداره پس از ملاحظه گزارش نماينده و بررسی صورتجلسه تجميعی و تطبيق حدود جديد با نقشه ترسيمی درصورتي که اقدامات انجام شده را کافی تشخيص دهد ضمن امضاء پيش نويس سند مالکيت جديد دستور ابطال اسناد مالکيت اوليه و تنظيم سند مالکيت جديد را صادر می نمايد .
 • آنگاه پرونده برای گواهی عدم بازداشت به دفتر بازداشتی ارسال و متصدی مربوطه پس از بررسی گواهی لازم را انجام و پرونده را به دفتر املاک اعاده می دهد .
 • متصدی دفتر املاک ضمن ثبت حدود تجميعی در دفتر املاک و ابطال اسناد مالکيت اوليه سند مالکيت جديد را تحرير نموده و دفتر املاک و پرونده را جهت امضاء نزد مسئول اداره ارسال می دارد .
 • مسئول اداره پس از بررسی ثبت دفتر املاک و سند مالکيت تحرير شده را امضاء می نمايد . آنگاه پرونده جهت ضبط تا مراجعه متقاضی به بايگانی ارسال می شود .
 • پس از مراجعه متقاضی بايگانی پرونده را جهت اخذ بهاء سند مالکيت به حسابداری ارسال می دارد .
 • متصدی حسابداری بهاء سند مالکيت را به طريقی که در مباحث قبل بدان اشاره شد دريافت و پرونده را جهت تسليم سند به بايگانی می فرستد .
 • در بايگانی پرونده ابتداء نخ کشی و پلمپ و در دفتر تسليم اسناد ثبت و با احراز هويت متقاضی که معمولا با ملاحظه شناسنامه او تحقق می پذيرد در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و پيش نويس به متقاضی تسليم می گردد و پرونده در رديف مربوطه به خود ضبط می شود .