دوشنبه, 07 اسفند,1396
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
     

Enter Title  

 

چنانچه فردی نسبت به ميزان معينی از ملکی دارای اسناد مالکيت مشاعی متعدد باشد يا بعبارت ديگر سهام مشاعی ملکی از طرف مالکين متعدد به يک نفر انتقال يابد خريدار می تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک و ارائه اسناد مالکيت مشاعی درخواست صدور سند مالکيت بنام خود را بنمايد . مراحل انجام این کار به صورت زیر است :

 • در ابتدا متقاضی بايستی تقاضای خود را همراه با اصل اسناد مالکيت مشاعی به ثبت محل تسليم دارد .
 • مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديکاتور صادر و آن را به ترتيب برای ضميمه نمودن به پرونده و اقدام به بايگانی و دفتر املاک ارجاع می نمايد و وقت مراجعه بعدی متقاضی را نيز تعيين و به او اعلام می دارد .
 • متصدی دفتر انديکاتور تقاضا را پس از ثبت جهت ضميمه نمودن پرونده به بايگانی ارسال و در آنجا پرونده از رديف خود خارج و همراه با تقاضا و اسناد مشاعی پيوست به دفتر املاک فرستاده می شود .
 • متصدی دفتر املاک پرونده را بررسی و پس از تطبيق اسناد مشاعی ارائه شده با ثبت دفاتر املاک مربوطه و تعيين ميزان مالکيت متقاضی پيش نويس سند مالکيت جديد را تهيه و جهت گواهی عدم بازداشت به دفتر بازداشتی ارسال می دارد .
 • پس از گواهی دفتر بازداشتی مبنی بر عدم بازداشت ملک پرونده به دفتر املاک اعاده و مسئول مربوطه آن را بررسی و پيش نويس سند مالکيت را امضاء می نمايد .
 • سپس متصدی دفتر املاک سهام مشاعی را ذيل يک ثبت و صفحه منتقل و ثبت و سند مالکيت جديد را تحرير و اسناد مالکيت مشاعی اوليه را باطل می نمايد .
 • آنگاه مسئول مربوطه سند مالکيت تحرير شده و ثبت دفتر املاک را امضاء می نمايد .
 • پس از انجام مراحل فوق پرونده تا مراجعه متقاضی جهت ضبط به بايگانی ارسال می شود .
 • در وقت مراجعه متقاضی بايگانی پرونده را جهت دريافت بهاء سند مالکيت جديد به حسابداری ارسال می دارد .
 • متصدی حسابداری قبض مربوط به پرداخت بهاء سند مالکيت را صادر و جهت واريز در بانک به متقاضی تسليم می دارد .
 • متقاضی بهاء سند را در بانک ملی که حساب ثبت در آن مفتوح است واريز و نسخ لازم را به حسابداری اعاده می دهد .
 • آنگاه حسابداری ضمن گواهی اخذ بهاء سند مالکيت پرونده را جهت تسليم سند به متقاضی به بايگانی ارسال می دارد .
 • در بايگانی ابتدا سند نخ کشی و پلمپ و سپس در دفتر تسليم اسناد ثبت و ضمن احراز هويت متقاضی که با ملاحظه شناسنامه او تحقق می پذيرد ، در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم اسناد و پيش نويس سند به او تحويل می شود .