دوشنبه, 07 اسفند,1396
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
     

Enter Title  

 

املاک ثبت شده به املاکی اطلاق می شوند که دارای سابقه ثبت در دفتر املاک هستند .

متقاضی بايد تقاضای خود مبنی بر صدور سند مالکيت را همراه با مدارک موردنياز و مستندات لازم به ثبت محل تسليم دارد .

تقاضای متقاضی حسب دستور مسئول اداره پس از ثبت در دفتر انديکاتور جهت ضميمه شدن به پرونده به بايگانی و جهت اقدام به دفتر املاک ارسال می شود .

بايگانی پرونده را به ضميمه تقاضا جهت اقدام به دفتر املاک ارسال و در آنجا وقت مراجعه بعدی جهت دريافت سند مالکيت با توجه به حجم کار تعيين و به متقاضی اعلام می گردد .

متصدی دفتر املاک پرونده را بررسی و پيش نويس سند مالکيت را تهيه و پس از اخذ گواهی از متصدی دفتر بازداشتی مبنی بر عدم بازداشت و بند (ز) پرونده را نزد مسئول مربوطه ارسال و او پرونده را بررسی و پس از امضاء پيش نويس سند مالکيت آن را برای اقدام بعدی به دفتر املاک ارسال می دارد .

متصدی دفتر املاک پيش نويس را در دفاتر املاک ثبت و سند مالکيت آن را تحرير و جهت امضاء نزد مسئول مربوطه ارسال و او پس از بررسی و کنترل ثبت دفاتر املاک و پيش نويس و سند مالکيت را امضاء و دفاتر را به دفتر املاک و پرونده را به بايگانی می فرستد .

پس از مراجعه متقاضی بايگانی پرونده را برای اخذ بهاء سند به حسابداری ارسال و متصدی حسابداری قبض مربوط به بهاء سند مالکيت را صادر و جهت پرداخت در بانک ملی به متقاضی تسليم می دارد .

متقاضی بهاء سند مالکيت را در بانک ملی که حساب ثبت در آن مفتوح است واريز و نسخ مربوطه را به ثبت اعاده می دهد .

متصدی حسابداری نسخه مخصوص پرونده ثبتی را ضميمه و عدم بدهی ملک را گواهی و پرونده را جهت تسليم سند به متقاضی به بايگانی ارسال می دارد .

در بايگانی ابتدا سند نخ کشی و پلمپ شده سپس در دفتر تسليم اسناد ثبت و با احراز هويت متقاضی که معمولا با ملاحظه شناسنامه او تحقق می پذيرد در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و مستخرجه به او تسليم می گردد و پرونده در رديف مربوطه ضبط می شود .