دوشنبه, 07 اسفند,1396
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
     

Enter Title  

 

املاک جاری به املاکی اطلاق می شود که سابقه ثبت در دفتر املاک را نداشته باشند بديهی است صدور سند مالکيت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذير است که تحديد حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحديد بلامعارض سپری شده باشد .

صدور سند مالکيت نسبت به املاک جاری تابع تشريفات خاصی است که مراحل رسيدگی آن ذيلا شرح داده می شود :

 • همانگونه که در مبحث تحديد حدود عمومی و اختصاصی توضيح داده شد پس از انجام عمليات تحديد نماينده محدد پيش نويس سند مالکيت را تهيه و ضبط پرونده می نمايد و پس از ثبت صورتجلسه تحديد در دفتر انديکاتور پرونده جهت انقضاء زمان واخواهی تحديد ( 30 روز از تاريخ تحديد ) و مراجعه بعدی متقاضی به بايگانی ارسال می شود .
 • پس از انقضاء زمان واخواهی متقاضی بايستی تقاضای خود مبنی بر صدور سند مالکيت را کتباً به ثبت محل تسليم دارد .
 • مسئول اداره ضمن دستور ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور آن را جهت رسيدگی و اقدام لازم به نماينده ارجاع می نمايد .
 • تقاضا پس از ثبت در دفتر انديکاتور به بايگانی فرستاده می شود تا به پرونده مربوطه ضميمه و نزد نماينده ارسال گردد . بايگانی پرونده را همراه با تقاضا نزد نماينده ثبت ارسال و او پرونده را بررسی کرده و درصورتيکه نقل و انتقالاتی نسبت به آن ملک انجام شده باشد مراتب را در ستون مربوطه در پيش نويس سند مالکيت قيد کرده سپس پرونده را جهت انجام گواهی های لازم به بايگانی ارسال می دارد .
 • مسئول بايگانی يا بايگان مربوطه موظف است ضمن قيد عبارات آگهی های نوبتی و تحديدی و شماره و تاريخ و نام روزنامه های ناشر در پيش نويس سند مالکيت صحت انتشار آنها را گواهی و مراتب عدم وجود اوراق خارجی ضميمه نشده و عدم وصول واخواهی نسبت به اصل و تحديد حدود را نيز گواهی نموده و پرونده را نزد نماينده مربوطه ارسال دارد .
 • نماينده ثبت پس از ملاحظه اقدامات انجام شده پرونده را جهت گواهی عدم بازداشت و بند (ز) به دفتر بازداشتی ارسال و متصدی دفتر مذکور ضمن بررسی پرونده درصورتيکه ملک در بازداشت يا وثيقه نباشد مراتب را در ستون مربوطه گواهی می نمايد .
 • بعد از انجام تشريفات فوق پرونده جهت بررسی و رسيدگی نهائی نزد مسئول اداره ارسال می گردد . مسئول اداره پرونده را به دقت و از هر جهت بررسی نموده و چنانچه اقدامات انجام شده را کافی تشخيص دهد دستور ثبت ملک در دفتر املاک را با توضيح بر وصول حقوق دولتی ضمن امضاء پيش نويس سند مالکيت صادر می نمايد .
 • در اين مرحله پرونده جهت محاسبه حقوق دولتی متعلقه بر مبنای برگ ارزيابی موجود در پرونده و وصول بهاء دفترچه سند مالکيت به حسابداری ارسال می شود .
  تذکر 1 : اعتبار برگ ارزيابی يکسال از تاريخ تنظيم است . لذا چنانچه در زمان محاسبه به بقايای ثبتی مدت اعتبار برگ ارزيابی منقضی يا ملک قبلا ارزيابی نشده باشد ، حسب دستور مسئول اداره مجددا بايستی از ملک بازديد و نسبت به آن ارزيابی بعمل آید .
 • متصدی حسابداری با بررسی پرونده و احتساب حقوق دولتی وصولی قبل ميزان حقوق دولتی متعلقه به ملک را با توجه به برگ ارزيابی تعيين و بهاء دفترچه سند مالکيت را نيز منظور و قبض لازم را صادر و جهت پرداخت به متقاضی تسليم می دارد .
 • متقاضی وجه مندرج در قبض را در بانک ملی که حساب ثبت در آن مفتوح است واريز و نسخ مربوط به ثبت را به حسابداری اعاده می دهد .
 • آنگاه متصدی حسابداری نسخه مخصوص پرونده را ضميمه و يک جلد سند مالکيت به آن اختصاص و مراتب وصول حقوق دولتی و عدم بدهی ملک را در ستون مربوطه در پيش نويس سند مالکيت قيد و گواهی پرونده راجهت اقدام بعدی به دفتر املاک ارسال می دارد .
 • در دفتر املاک پرونده به يکی از متصديان ارجاع و او پيش نويس سند مالکيت را در ثبت و صفحه جاری دفاتر مرکز و محل بطريقی که معمول است ثبت و سپس سند مالکيت آن را تحرير و مراتب ثبت و شماره ثبت و صفحه و شماره مسلسل سند مالکيت را در پيش نويس سند مالکيت قيد می نمايد .
  تذکر 2 : ثبت دفتر املاک و تحرير پيش نويس سند مالکيت با خودنويس بايستی انجام شود .
 • آنگاه دفاتر مرکز و محل و پرونده جهت امضاء نزد رئيس اداره ارسال می شود . مسئول اداره پس از بررسی پيش نويس سند مالکيت و ثبت دفاتر املاک و سند مالکيت تحرير شده را امضاء نموده سپس دفاتر به دفتر املاک و پرونده جهت تسليم سند به متقاضی به بايگانی ارسال می شود .
 • در وقت مراجعه متقاضی سند مالکيت نخ کشی و پلمپ شده و پس از ثبت در دفتر تسليم اسناد ضمن احراز هويت متقاضی که معمولا با ملاحظه شناسنامه او انجام می شود در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و مستخرجه به وی تسليم می گردد .
 • آنگاه پرونده در رديف مربوط به خود ضبط می شود .