دوشنبه, 07 اسفند,1396
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
     

Enter Title  

 

املاکی که بواسطه عدم حضور مالک يا جهات ديگر در اجرای ماده 14 قانون ثبت ( تحديد عمومی ) تحديد نشده يا به اصطلاح از تحديد خارج شده باشند در صورتيکه باستناد تبصره ذيل ماده 15 قانون ثبت نتوان آنها را تحديد نمود در اين صورت به درخواست مستدعی ثبت يا قائم مقام قانونی او و هزينه شخصی وی با ذکر علت می توان نسبت به آن ملک تحديد حدود اختصاصی بعمل آورد .

در اين حالت متقاضی بايد تقاضای خود مبنی بر تحديد اختصاصی را ضمن تقبل و پرداخت هزينه های قانونی آن کتبا به ثبت محل وقوع ملک تسليم دارد .

تقاضای متقاضی حسب دستور مسئول اداره پس از ثبت در دفتر انديکاتور جهت اقدامات بعدی به بايگانی ارجاع می شود ، در بايگانی پرونده از رديف مربوطه استخراج و پس از بررسی در صورت امکان تحديد اختصاصی جهت پرداخت هزينه های قانونی به حسابداری ارسال می شود .

در حسابداری متصدی مربوطه هزينه حق الدرج آگهی و فوق العاده ماموريت نماينده و نقشه بردار را درصورتيکه ملک خارج از شعاع 30 کيلومتر بوده و بدان فوق العاده ماموريت و هزينه سفر تعلق گيرد محاسبه و فيش مربوطه را صادر و به متقاضی تسليم می دارد .

متقاضی پس از توديع وجوه مذکور در حساب سپرده ثبت نزد بانک ملی قبوض مربوطه را در جهت ضميمه شدن به پرونده به حسابداری اعاده می نمايد .

پس از ضميمه نمودن قبوض مربوط به پرداخت هزينه ها وسيله حسابداری پرونده به بايگانی اعاده و مسئول بايگانی ضمن تهيه پيش نويس آگهی تحديد اختصاصی تاريخ مراجعه متقاضی را که همان روز تحديد است به او اعلام می دارد و متذکر می شود که در تاريخ مذکور در اداره حضور يابد .

سپس پرونده نزد مسئول اداره ارسال می شود و او پس از بررسی پيش نويس آگهی تحديد اختصاصی را امضاء می نمايد .

مجددا آگهی پس از تايپ نزد مسئول اداره اعاده و پس از امضاء او طی نامه ای که آن نيز به امضاء مسئول اداره می رسد و پس از درج شماره بر آنها وسيله متصدی دفتر انديکاتور جهت چاپ در يکی از روزنامه های محلی يا کثيرالانتشار به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال می گردد .

پس از وصول آگهی درج شده در روزنامه مسئول بايگانی آن را با پيش نويس مطابقت و درصورتيکه صحيح منتشر شده باشد مراتب را گواهی و يک نسخه از آگهی را جهت ادارات ذيربط ارسال و تعدادی از نسخ آن را جهت الصاق در معابر عمومی به مامور ابلاغ تسليم می دارد .

مامور ابلاغ نسخ الصاقی را در معابر عمومی الصاق و گزارش کار را به مسئول اداره ارائه و او پس از اطمينان از صحت گزارش دستور ثبت آن را در دفتر انديکاتور صادر و به بايگانی ارجاع می نمايد .

گزارش مامور ابلاغ پس از ثبت در دفتر انديکاتور جهت ضبط در پرونده به بايگانی ارسال می شود .

در روز تحديد حدود رئيس اداره نماينده و نقشه برداری را جهت انجام عمليات تحديد تعيين و ابلاغ لازم را صادر می نمايد . سپس نماينده و نقشه بردار در معيت متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت و به نحويکه در تحديد عمومی گفته شد نماينده مبادرت به تهيه صورتجلسه تحديد حدود نموده و نقشه بردار نقشه ملک را ترسيم و برگ ارزيابی را بر مبنای قيمت منطقه ای تنظيم می نمايد .

صورتجلسه تحديد به امضاء نماينده و نقشه بردار و مالک و مجاورين درصورتيکه حضور داشته باشند می رسد . نقشه را نقشه بردار خود امضاء و برگ ارزيابی را نيز به امضاء مالک می رساند . نماينده پس از انجام عمليات تحديد حدود مورد تحديد را با مجاورين تطبيق و پيش نويس سند مالکيت آن را تهيه و در پرونده مربوطه ضبط و مراتب انجام کار را به رئيس اداره گزارش می نمايد .

مسئول اداره دستور ثبت صورتجلسه تحديد را در دفتر انديکاتور صادر نموده و پرونده پس از ثبت صورتجلسه تحديد در دفتر انديکاتور جهت ضبط تا انقضاء زمان واخواهی و مراجعه بعدی مالک به بايگانی ارسال می شود .

در خاتمه فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار در صورت تعلق از محل سپرده متقاضی به وسيله حسابداری پرداخت می شود .