دوشنبه, 07 اسفند,1396
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
     

Enter Title  

 

هدف از تحديد حدود تشخيص و تعيين حد فاصل ملک مورد تحديد نسبت به املاکی است که با آن املاک همسايگی دارد عمل تحديد حدود به عهده نماينده و نقشه بردار است که با راهنمائی متقاضی ثبت و يا قائم مقام او با درنظر گرفتن حدودی که در اظهانامه ذکر شده و با توجه به ميزان مورد تصرف وی صورت می گيرد و روش انجام آن بدين شرح است :

  • پس از انتشار آگهی تحديدی و قبل از فرا رسيدن موعد تحديد رئيس اداره نماينده و نقشه برداری را جهت انجام عمليات تحديد حدود تعيين و دستور می دهد ابلاغ لازم برای آنها صادر شود .
  • امور اداری ابلاغ لازم را صادر و پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن به ضميمه يک نسخه از آگهی تحديدی آن را به نماينده و نقشه بردار تسليم می دارد ، بديهی است چنانچه قطعاتی از املاک مورد تحديد خارج از شعاع 30 کيلومتر باشد پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار و هزينه سفر آنها در تحديد عمومی به عهده ثبت محل می باشد که بايستی از اعتبار مربوطه پرداخت گردد .
  • نماينده قبل از شروع عمليات تحديد پرونده های مندرج در آگهی تحديدی را از بايگانی تحويل گرفته و رسيد آنها را به بايگانی تسليم می دارد .
  • با شروع زمان عمليات تحديد نماينده به اتفاق نقشه بردار همه روزه نسبت به تحديد حدود املاک مندرج در آگهی به ترتيب تاريخ ضمن رعايت مواد 68 الی 75 و 78 الی 81 آئين نامه قانون ثبت اقدام می نمايند ترتيب تحديد حدود بدين نحو است که ابتدا اندازه و متراژ و تعريف حد شمال سپس حد شرق بعد حد جنوب و سپس حد غرب تعيين و مشخص می گردد .
  • صورتجلسه تحديد حدود املاک مورد تحديد همه روزه بايستی با خطی خوانا و بدون قلم خوردگی و صحيح تنظيم و به امضاء مالک و مجاورينی که حضور دارند برسد نماينده و نقشه بردار نيز خود آن را امضاء بنمايند .
  • نقشه بردار علاوه بر ترسيم نقشه ملک و تعيين مساحت آن موظف است کل ملک را برمبنای قيمت منطقه ای ارزيابی و برگ ارزيابی را نيز تنظيم و به امضاء مالک رسانيده و خود نيز آن را امضاء نموده تا همراه با نقشه ملک و صورتجلسه تحديد ضميمه پرونده گردد .
  • پس از انجام عمليات تحديد نماينده محدد موظف است مورد تحديد را با مجاورين تطبيق و پيش نويس سند مالکيت هر پلاک را بطور جداگانه تهيه و ضميمه پرونده نمايد .
  • در پيش نويس سند مالکيت که وسيله نماينده تهيه می شود علاوه بر قيد مشخصات کامل مالک و شماره پلاک و محل وقوع ملک و حدود و مشخصات آن جريان کامل پرونده بايستی در قسمت مربوطه از ابتدا تا عمليات تحديد ذکر و نماينده نظر نهائی خود را درخصوص صدور سند مالکيت اعلام و آن را امضاء نمايد .
  • پس از اتمام تنظيم پيش نويس اسناد مالکيت نماينده گزارش ختم عمليات تحديد را به رئيس ثبت ارائه و او نيز دستور ثبت صورتجلسات تحديدی را در دفتر انديکاتور صادر می نمايد . پس از ثبت صورتجلسات تحديدی در دفتر انديکاتور پرونده ها به ضميمه صورتجلسه تحديد و برگ ارزيابی و نقشه ملک و پيش نويس سند مالکيت به بايگانی تحويل داده می شوند .