دوشنبه, 07 اسفند,1396
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
     

Enter Title  

 

پس از ثبت ملک و وصول حقوق دولتی متعلقه آن به شرحی که قبلا توضيح داده شد براساس ماده 59 آئين نامه ثبت کليه املاکی که در هر سه ماه به ثبت می رسند بايستی به ترتيب مقرر در آيين نامه در دو نوبت به فاصله 30 روز با ذکر شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع آن در يکی از روزنامه های محلی يا کثير الانتشار که از طريق وزارت ارشاد اسلامی تعيين می شوند آگهی گردند تا چنانچه افرادی نسبت به املاک ثبت شده اعتراضی دارند يا حقی برای خود قائل هستند مراتب را ظرف 90 روز از تاريخ اولين انتشار به ثبت محل کتبا اعلام و رسيد دريافت دارند .

در آگهی نوبتی که هر سه ماه يکبار تهيه و منتشر می شود بايد مشخصات و نکات زير منظور گردد :

  1. شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع املاکی که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظيم و جهت انتشار آگهی در رديف منظور گرديده اند .
  2. املاکی که قبلا اظهارنامه آنها تنظيم ولی اشتباهادر موعد مقرر آگهی نشده اند .
  3. املاکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر و لکن به واسطه اشتباه موثری که در انتشار آنها رخ داده و بموجب آراء هيات نظارت يا دستور اداری مستند به اختيارات تفويضی هيات نظارت موضوع بندهای 385 - 386 - 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 منجر به تجديد آگهی شده اند .

در تهيه پيش نويس آگهی نوبتی که به وسيله مسئول بايگانی انجام می شود بايستی نهايت دقت لازم معمول گردد تا اشتباهی واقع نشود و در مقدمه آن نام شهرستان مربوطه قيد سپس مشخصات و شماره پلاک های ثبتی املاک هر بخش که در سه ماهه مربوطه قبل ثبت شده اند به ترتيب از کوچک به بزرگ با ذکر مشخصات مالک يا مالکين آن قيد آنگاه مشخصات ملک و مالک يا مالکين املاک موضوع بند 2 و بدنبال آن مشخصات ملک و مالک يا مالکين املاک موضوع بند 3 که در اجرای دستور هيات نظارت يا دستور اداری مستند به اختيارات تفويضی منجر به تجديد آگهی شده اند قيد می شود .

مالکين املاک موضوع بند 3 که در اجرای دستور هيات نظارت يا دستور اداری مستند به اختيارات تفويضی منجر به تجديد آگهی شده اند قيد می شود .

سپس در پايان آگهی زمان قبول اعتراض نسبت به املاک رديف 1 و 2 که 90 روز و املاک رديف 3 که 30 روز بعد از تاريخ اولين انتشار است ذکر می گردد و نيز مدلول مواد 16 و 17 و 20 قانون ثبت در پايان آگهی درج و تاريخ انتشار نوبت اول و دوم نيز برابر قانون تعيين و قيد می شود. مسئول بايگانی پس از تهيه آگهی نوبتی که تايپ شده آن را نزد رئيس اداره ارسال و او پس از بررسی و کنترل امضاء و سپس آگهی را طی نامه ای جهت درج در يکی از روزنامه های کثيرالانتشار يا محلی و نيز چاپ نسخ پشت سفيد به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال می دارد .

پس از وصول آگهی درج شده در روزنامه و نسخ پشت سفيد مسئول بايگانی آن را با پيش نويس آگهی تطبيق و درصورتيکه اشتباهی واقع نشده باشد عين متن عبارت آگهی نوبتی و شماره روزنامه و تاريخ انتشار و نام روزنامه ناشر را در اظهارنامه های مربوطه قيد و مراتب صحت و سقم انتشار آگهی را گواهی می نمايد .

بديهی است پس از تطبيق چنانچه پلاکی از قلم افتاده يا در چاپ آن اشتباهی واقع شده باشد مسئول بايگانی موظف است مراتب را به رئيس اداره گزارش و او حسب مورد و برابر مقررات دستور مقتضی را صادر خواهد نمود سپس تعداد کافی از نسخ پشت سفيد جهت الصاق در معابر عمومی به مامور ابلاغ تسليم و او پس از الصاق مراتب را کتبا به اداره اعلام و رئيس ثبت پس از حصول اطمينان از الصاق آگهی ها دستور ثبت گزارش مامور را در دفتر انديکاتور صادر و پس از ثبت جهت ضميمه شدن به سابقه به بايگانی ارسال می شود و نيز يک نسخه از آگهی نوبتی برای ادارات ذيربط ارسال می شود و نسخه ای از آن جهت مجلد نمودن با ساير آگهی ها منظور و در نهايت آگهی در دفتر ثبت آگهی های نوبتی ثبت می گردد .