دوشنبه, 07 اسفند,1396
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
     

Enter Title  

 

هرگاه بين اشخاص و اداره ثبت هنگام قبول ثبت ملک اختلافی حاصل شود يا ملکی را که متقاضی مدعی مالکيت اوست و نسبت به آن تقاضای قبول ثبت دارد در تصرف فرد ديگری باشد که متصرف هم نسبت به همان ملک ادعای مالکيت بنمايد قبول ثبت چنين ملکی موکول به رفع تزاحم و تعارض می باشد. بديهی است مرجع رسيدگی و اتخاذ تصميم نسبت به قبول ثبت بنام هر يک از طرفين اختلاف هيات نظارت ثبت منطقه مربوطه خواهدبود. (موضوع بند يک از ماده 3 آئيننامه اجرائی رسيدگی اسناد مالکيت معارض و هيات نظارت و شورای عالی ثبت). البته آراء هيات نظارت که در اين خصوص صادر می شود به استناد تبصره 5 از بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت قابل تجديدنظر در شورای عالی ثبت می باشد.

روش عملی رسيدگی به موضوع جهت تهيه گزارش به ثبت منطقه بشرح زير است:

 • نماينده و نقشه بردار بعد از مراجعت از معاينه محل و مشاهده تعارض و تزاحم و وجود اختلاف بين متقاضی قبول ثبت و متصرف مراتب را طی گزارشی به استحضار رئيس اداره می رسانند.
 • رئيس ثبت بعد از ملاحظه گزارش و بررسی ضمن اينکه دستور می دهد در دفتر انديکاتور ثبت شود سوابق را جهت انجام اقدامات بعدی به نماينده مربوطه ارجاع می نمايد.
 • متصدی دفتر انديکاتور گزارش را ثبت دفتر نموده و برای اقدام بعدی نزد نماينده ارسال می دارد. نماينده حسب دستور رئيس اداره مدارک طرفين دعوی را اخذ و ضمن تعيين وقت مناسب به طرفين اخطار می نمايد که برای معاينه محل در روز مقرر در محل وقوع ملک حضور يابند و نيز در اخطار متذکر می گردد که اولا عدم حضور مانع از انجام عمليات نخواهدبود و ثانيا طرفين دعوی می توانند تا روز معاينه محل به اداره ثبت مراجعه و با ملاحظه مدارک تسليمی طرف مقابل از مفاد آنها اطلاع حاصل نمايند.
 • اخطارها پس از امضاء رئيس اداره و درج شماره بر آنها توسط متصدی دفتر انديکاتور جهت ابلاغ به مامور مربوطه تسليم می گردد.
 • مامور ابلاغ آنها را در اسرع وقت به طرفين دعوی ابلاغ و نسخ رويت شده را با قيد امضاء و گواهی ابلاغ طی گزارشی به نظر رئيس ثبت می رساند.
 • مسئول اداره پس از ملاحظه اخطارهای ابلاغ شده و حصول اطمينان از صحت ابلاغ دستور می دهد تا در سابقه ضبط گردند.
 • در روز مقرر و تعيين شده با مراجعه متقاضی نماينده و نقشه بردار همراه وی به محل وقوع ملک عزيمت می نمايند. ضمنا چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کيلومتر باشد و فوق العاده ماموريت و هزينه سفر به نماينده و نقشه بردار تعلق گيرد متقاضی موظف است آن را به شرحی که در گذشته بيان شد به حساب سپرده ثبت واريز و فيش آن را به حسابداری ارائه نمايد.
 • بعد از حضور د رمحل نماينده تحقيقات جامعی را پيرامون چگونگی مالکيت متقاضی و تصرفات متصرف انجام و صورتجلسه ای را که بيانگر نحوه مالکيت متقاضی يا متصرف و نيز نحوه تصرف مدعی يا متقاضی باشد تنظيم و به امضاء طرفين و حضار و گواهان و شهود می رساند و بعد از اظهارنظر صريح نسبت به موضوع خود و نقشه بردار آن را امضاء و در صورت لزوم و ضرورت نقشه بردار کروکی ملک را هم ترسيم و سپس مراتب را طی گزارشی به استحضار رئيس اداره می رساند.
 • مسئول اداره گزارش نماينده و صورتجلسه معاينه محل را ملاحظه و بررسی و درصورتيکه آن را جامع و کافی تشخيص داده و اشکالی بر آن متصور نباشد دستور می دهد مراتب جهت طرح در هيات نظارت به ثبت منطقه گزارش شود.
 • در اين گزارش که عنوان ثبت منطقه تهيه می گردد نماينده بايستی جريان کامل ملک مورد تقاضا و چگونگی اقدامات انجام شده و اجراء موارد مندرج در بند يک ماده 3 آئيننامه اجرائی رسيدگی اسناد مالکيت معارض را به صراحت مرقوم و نظر نهائی ثبت محل را درخصوص قبول ثبت بنام يکی از دو طرف دعوی اظهار نمايد.
 • مسئول اداره گزارش را مطالعه و در صورتيکه جامع تشخيص داد آن را امضاء و دستور پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار را هم می دهد، سپس متصدی دفتر انديکاتور پس از درج شماره آن را به ثبت منطقه مربوطه ارسال و سوابق را تا وصول رای هيات نظارت جهت ضبط به بايگانی برگشت می دهد.