مناقصه  

  بارگیری شرایط اعلام شده برای مناقصه مربوط به ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی
!لطفاً بر روی لینک زیر عکس کلیک فرمائید

اسناد_مناقصه_آرشییو_الکترونیک1396.pdf