دوشنبه, 07 اسفند,1396
موقعیت شما: صفحه ویژه مناقصه
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
     

مناقصه  

 

  بارگیری شرایط اعلام شده برای مناقصه مربوط به ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی
!لطفاً بر روی لینک زیر عکس کلیک فرمائید

اسناد_مناقصه_آرشییو_الکترونیک1396.pdf